Civielrecht

Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt. Als in uw gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kan de kinderrechter uw kind onder toezicht stellen. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.*

Aanvraag ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming of de officier van justitie kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Als de Raad geen verzoek doet, kan een ouder of degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, een verzoek doen. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij een gecertificeerde instelling (voorheen een Bureau Jeugdzorg) opdracht om de OTS uit te voeren. Deze wijst een gezinsvoogd aan.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt de duur van de OTS. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de OTS steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

Hulp van een gezinsvoogd

De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als het voor het kind beter is, kan de gezinsvoogd de kinderrechter toestemming vragen om uw kind uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin.

Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de raad een voorlopige OTS uitspreken. De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen.

Uithuisplaatsing (UHP)

Uithuisplaatsing betekent dat uw kind tijdelijk niet thuis woont, maar in een tehuis of in een pleeggezin. Dit kan vrijwillig of gedwongen zijn.*

Wat is een uithuisplaatsing?

Kinderen uit gezinnen met heel veel problemen kunnen door de rechter onder toezicht worden gesteld. Dit heet OTS. Soms is dat niet genoeg, bijvoorbeeld als het risicovol is voor een kind om thuis te blijven wonen. Een kind gaat dan tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een tehuis of bij een pleeggezin. Een gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en het gezin. Dit heet OTS met uithuisplaatsing.

Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. De rechter kan dat echter ook verbieden als hij dat beter vindt.

Voorwaarden voor uithuisplaatsing

Uw kind kan niet zomaar uit huis geplaatst worden. De maatregel is bedoeld als laatste redmiddel. Er zijn twee situaties mogelijk:

  • U werkt vrijwillig mee.
  • U geeft geen toestemming. Dan moet de gecertificeerde instelling, meestal voorheen een Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of de Officier van Justitie aan de kinderrechter om toestemming vragen. Dat heet een machtiging. Zonder deze machtiging kan uw kind niet uit huis geplaatst worden.

Wat te doen tegen een uithuisplaatsing?

Bent u het niet eens met de uithuisplaatsing en zijn er gewijzigde omstandigheden? Als ouder met gezag of als andere persoon die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt kunt u aan de gecertificeerde instelling vragen de uithuisplaatsing te stoppen of korter te laten duren. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook zo’n verzoek indienen. De gecertificeerde instelling moet binnen twee weken schriftelijk reageren. Bent u het niet eens met deze beslissing van Jeugdbescherming regio Amsterdam? Dan kunt u – zonder advocaat – naar de kinderrechter stappen.

Als u het ook niet eens bent met de kinderrechter, dan kunt u indien u het gezag heeft over uw kind, in hoger beroep gaan. U hebt dan wel een advocaat nodig.

Wat kost een Advocaat

Kinderen van 12 jaar of ouder die als verdachte in aanraking komen met justitie hebben  recht op kosteloze rechtsbijstand van een jeugdrechtadvocaat. Zoekt u een advocaat voor uw kind, dan doet u er verstandig aan op de website van de betreffende advocaat te kijken, of deze advocaat gespecialiseerd is in het Jeugd(straf)recht. De advocaten in onze ledenlijst zijn dat allemaal. Zij behandelen regelmatig jeugdzaken en zij zijn verplicht zich ieder jaar te laten bijscholen.

In geval een jongere in aanraking komt met Jeugdbescherming, hetzij dat hij onder toezicht wordt gesteld (OTS), hetzij dat hij uithuis geplaatst wordt (UHP), kan het goed zijn dat een advocaat aan de zijde van de jongere staat. Niet in alle gevallen wordt de minderjarige aangemerkt als ‘belanghebbende’ in een procedure. Wordt een verzoek ingediend om een minderjarige onder toezicht te stellen, dan is hij geen belanghebbende. De rechtbanken in Nederland gaan op verschillende wijze met deze omstandigheid om. Sommige rechters staan een minderjarige toe om met een advocaat te verschijnen, andere rechters weer niet. In geval een verzoek is gedaan om een minderjarige te plaatsen in een inrichting voor gesloten jeugdhulp, dan heeft de minderjarige recht op een – door de Staat betaalde – advocaat.

Ouders kunnen zich in alle procedures bij de rechtbank laten bijstaan door een advocaat. In sommige gevallen kan dit ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Voor verdere informatie over een toevoeging kunt u terecht op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.