Kinderrechter

Naar de kinderrechter

Dagvaarding

Een dagvaarding is een brief waarin de verdachte wordt uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. Hier staat in waar de jongere van verdacht wordt en wanneer de zitting plaatsvindt.

Inhoudelijke behandeling

Op de zitting komen alle betrokken partijen aan het woord. De verdachte wordt gehoord door de rechter, de Officier van justitie vertelt of hij vindt dat het feit bewezen kan worden en welke straf hij vindt dat de verdachte zou moeten krijgen en natuurlijk krijgt de advocaat de gelegenheid om ter verdediging een pleidooi te houden. Ook de andere aanwezigen krijgen vaak de ruimte om iets te vertellen over de verdachte. Zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en/of de ouders. Als laatste krijgt de verdachte altijd het woord, deze mag als laatst nog reageren of iets vertellen dat hij nog graag wil zeggen tegen de rechter.

Uitspraak

In de meeste gevallen doet de rechter gelijk na het onderzoek ter terechtzitting, dus nog in de zittingszaal, mondeling uitspraak. Bij meervoudige strafkamers, dus als de zaak door drie rechters wordt behandeld, wordt 14 dagen na de zitting schriftelijk uitspraak gedaan.

Hoger beroep

Als de minderjarige het niet eens is met de beslissing van de rechtbank, kan in overleg met de advocaat binnen 14 dagen hoger beroep worden ingesteld. Dit betekent dat het Gerechtshof de zaak nog eens gaat beoordelen.

Cassatie

Hierna is er nog één instantie die nog eens naar de zaak kan kijken, de Hoge Raad. De Hoge Raad kan nog als laatste kijken of het Gerechtshof het recht op de juiste manier heeft toegepast. Dit betreft een schriftelijke procedure.

Gesloten deuren

Een minderjarige wordt altijd achter gesloten deuren berecht. Dat betekent dat alleen de betrokken partijen aanwezig zijn, zoals de rechter, de Officier van justitie, de verdachte en zijn advocaat, de ouders en bijvoorbeeld de jeugdreclasseerder, gezinsvoogd en iemand van de Raad voor de Kinderbescherming. Er mogen in principe geen andere geïnteresseerden komen kijken. Er kan door de rechtbank wel bijzondere toestemming worden verleend om de zitting bij te wonen.

Verplichte verschijning

De minderjarige verdachte is verplicht om op de zitting te verschijnen. De rechter vindt het belangrijk om de jongere zelf te kunnen zien. Als de minderjarige niet op de zitting verschijnt, zal de rechter de zaak aanhouden en kan hij zelfs bepalen dat de minderjarige voor de volgende zitting wordt opgehaald door de politie.

Ouders

De ouders van een minderjarige verdachte worden ook opgeroepen om de zitting bij te wonen. Sinds kort is het ook voor de ouders verplicht om te verschijnen. Het gaat alleen om de ouders die gezag hebben over het kind. Aan de ouders kan op de zitting bijvoorbeeld worden gevraagd hoe het met de verdachte gaat en of alles goed gaat op school. Indien de ouders (herhaaldelijk) niet verschijnen, kunnen ook zij door de politie worden opgehaald.

Meer informatie vindt u op de site van de Rechtspraak.

Hoofdstraffen

Taakstraf: werk-/leerstraf

De rechter kan er voor kiezen een alternatieve sanctie op te leggen, een taakstraf. Deze kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van deze twee. Als de rechter er voor kiest om een werkstraf op te leggen aan de jeugdige betekent dit dat de jeugdige onbetaalde arbeid moet verrichten, maar het kan ook betekenen dat de jeugdige werkzaamheden moet verrichten die de schade die is ontstaat door het strafbare feit herstellen. Naast deze werkstraf kan de rechter er ook voor kiezen om een leerstraf op te leggen. In dat geval verplicht hij de jeugdige tot het volgen van een leerproject, een verplichte training of cursus.

Geldboete

Wanneer de rechter een geldboete oplegt, zal hij rekening houden met de draagkracht van de jongere. De geldboete moet minimaal € 3 bedragen en mag maximaal € 3700 zijn.

Als de boete niet wordt betaald, kan deze worden omgezet in vervangende jeugddetentie of taakstraf.

Jeugddetentie

Jeugddetentie is de zwaarste strafvorm binnen het jeugdstrafrecht en wordt alleen door de rechter opgelegd wanneer er een ernstig strafbaar feit is gepleegd. Deze straf wordt uitgezeten in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Voor jongeren onder de 16 jaar kan jeugddetentie maximaal een jaar duren en bij minderjarigen van 16 en 17 jaar oud maximaal 2 jaar.

Bijkomende straffen

Naast deze hoofdstraffen heeft de rechter ook de mogelijkheid om bijkomende straffen op te leggen. Deze bijkomende straffen kunnen zowel naast de hoofdstraf worden opgelegd als afzonderlijk.

Verbeurdverklaring

Een verbeurdverklaring van voorwerpen houdt in dat de jongere het eigendom over bepaalde goederen of over vermogen, geld, verliest. Het kan alleen maar gaan om goederen die verband houden met het strafbare feit waarvoor de jongere veroordeeld is.

Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen

Wanneer de rechter de rijbevoegdheid ontzegt van een jongere, betekent dit dat de jongere zijn rijbewijs tijdelijk moet inleveren. Voor minderjarigen gaat dit om de bevoegdheid om brommer of scooter te mogen rijden.

Voorwaardelijke straffen

Een taakstraf, geldboete, jeugddetentie of ontzegging van de rijbevoegdheid kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat de opgelegde straf deels of in zijn geheel (nog) niet ten uitvoer wordt gebracht. De rechter legt dan een proeftijd op (maximaal 2 jaar) waarbinnen de jeugdige niet opnieuw de fout in mag gaan. De jongere mag in elk geval niet nog een strafbaar feit plegen in de proeftijd. Hiernaast kan de rechter een aantal bijzondere voorwaarden opleggen waar de veroordeelde zich ook aan moet houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een locatieverbod of het meewerken met jeugdreclassering. Houdt de jongere zich niet aan de voorwaarden dan kan de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer worden gebracht. Dan moet de jongere dus bijvoorbeeld alsnog zitten of zijn rijbewijs inleveren.

Naast straffen kan de rechter ook maatregelen opleggen.

Maatregelen

Naast de sancties kan de rechter er ook voor kiezen om een maatregel op te leggen. Maatregelen zijn een vorm van hulpverlening, maar dan in gedwongen kader. Wanneer vrijwillige hulpverlening niet voldoende blijkt of wanneer wordt verwacht dat de jongere niet vrijwillig mee zal werken, kan een maatregel opgelegd worden.

PIJ-maatregel

Dit is een plaatsing in een JJI. Deze maatregel kan worden opgelegd voor 3 jaar en eindigt na 2 jaar automatisch voorwaardelijk, tenzij deze wordt verlengd. De PIJ-maatregel kan maximaal 2 keer voor 2 jaar worden verlengd. Er vindt behandeling plaats in een gesloten behandelkliniek of op een aparte afdeling binnen een JJI.

De PIJ-maatregel kan ook in voorwaardelijke vorm worden opgelegd. Dit betekent dat de opgelegde maatregel (nog) niet ten uitvoer wordt gebracht. De rechter legt dan een proeftijd op (maximaal 2 jaar) waarbinnen de jeugdige niet opnieuw de fout in mag gaan. De jongere mag in elk geval niet nog een strafbaar feit plegen in de proeftijd, dit is de algemene voorwaarde. Hiernaast kan de rechter een aantal bijzondere voorwaarden opleggen waar de veroordeelde zich ook aan moet houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een locatieverbod of het meewerken met jeugdreclassering. Houdt de jongere zich niet aan een of meer van de voorwaarden houdt dan kan de voorwaardelijke straf of maatregel alsnog ten uitvoer worden gebracht. Dan moet de jongere dus alsnog de PIJ-maatregel ondergaan.

GBM, Gedragsbeïnvloedende maatregel

Het gaat in dit geval om een maatregel die buiten een JJI of gesloten setting plaatsvindt. Het gaat vaak om jongeren die verschillende strafbare feiten hebben gepleegd en/of te maken hebben met gedragsproblemen en/of andere problematiek.

Vrijheidsbeperkende maatregel

De jongere kan ook een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd krijgen. Vaak bestaat deze maatregel uit een locatie- en/of contactverbod.

Andere maatregelen:

Hiernaast zijn er nog een aantal maatregelen die de rechter op kan leggen, namelijk:

– Het betalen van een schadevergoeding

– Het in beslag nemen van eigendommen

– Het in beslag nemen van illegaal verkregen goederen

Naast een maatregelen kan de rechter ook straffen opleggen.

Bekijk de lijst van Jeugdrecht Advocaten Amsterdam