Registratie van alle strafbare feiten

Wanneer iemand een overtreding of misdrijf begaan heeft, wordt dit opgenomen in de zogenaamde justitiële documentatie, dit wordt een strafblad genoemd. Het is dus een registratie van alle strafbare feiten waar iemand voor veroordeeld is. Elk misdrijf wordt geregistreerd, bij een overtreding hangt het er van af wat voor overtreding het betreft en welke straf is opgelegd. Ook indien iemand verder niet wordt vervolgd, of bijvoorbeeld wordt vrijgesproken blijft een aantekening op het strafblad zichtbaar.
De justitiële gegevens over misdrijven blijven minimaal 30 jaar geregistreerd. Als de straf langer dan 3 jaar duurt, wordt de bewaartermijn verlengd met de duur van die straf. Bij vrijheidsstraffen van 8 jaar of meer wordt de termijn verlengd met 10 jaar. Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas verwijderd 20 jaar nadat de dader is overleden.

Gegevens over overtredingen blijven meestal 5 jaar geregistreerd. De termijn is 10 jaar als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een taakstraf. U kunt een afschrift van uw strafblad opvragen bij de griffie van de rechtbank.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel bekend als 'de verklaring van goed gedrag', kan men nodig hebben om bepaalde beroepen of functies te kunnen vervullen. Het is een verklaring die laat zien dat het gedrag van de betrokkene geen bezwaar vormt voor het beroep of de functie die diegene wil vervullen.

Voor sommige beroepen of functies heeft men zo’n VOG nodig om aan de slag te kunnen gaan. Een VOG moet aangevraagd worden bij de gemeente waar men woont of online. Vervolgens wordt door Dienst Justis gekeken naar de justitiële documentatie, dus naar de strafbare feiten waar de jongere bij betrokken is geweest. Indien er geen strafbare feiten zijn gepleegd die iets te maken hebben met de functie die de jongere wil vervullen, zal er een VOG worden verstrekt. Of een feit iets te maken heeft met de functie waarvoor een VOG wordt gevraagd, wordt beoordeeld aan de hand van zogenaamde screeningsprofielen.

Een VOG wordt nooit onmiddellijk geweigerd. U zal altijd eerst een 'voornemen tot weigering' ontvangen. Hierop kunt u uw 'zienswijze' indienen. Daarna wordt besloten of de dienst u wel of geen VOG zal verstrekken. Indien de dienst u geen VOG verstrekt kunt u (al dan niet door tussenkomst van een advocaat) bezwaar tegen maken. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep bij de rechtbank. Wordt uw beroep ook daar ongegrond verklaard, dan kunt u tegen die beslissing in hoger beroep bij de Raad van State.

DNA

DNA is uniek lichaamseigen materiaal. Het wordt door de politie vaak gebruikt bij de opsporing. Sinds 1 mei 2010 geldt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, ook voor minderjarigen.

Deze wet bepaalt dat verdachten die worden veroordeeld voor een misdrijf (behalve voor hele lichte vergrijpen), verplicht DNA moeten afstaan. Dit gebeurt door middel van een wattenstaafje dat langs het wangslijmvlies wordt gehaald. Nadat het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) het DNA-profiel heeft vastgesteld wordt dit opgeslagen in de DNA-databank. De betrokkene kan geen bezwaar maken tegen de afname van DNA, maar kan wel bezwaar maken tegen het opslaan van het DNA-profiel. De advocaat kan binnen 14 dagen na DNA-afname een bezwaarschrift indienen dat vervolgens door een rechter behandeld wordt. Tegen de uitspraak van de rechter kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Indien men geen gevolg geeft aan een oproep om DNA af te staan, kan de politie u komen halen. Onder omstandigheden kan onder dwang (en met geweld) DNA worden afgenomen.

Wat kost een Advocaat?

Iedereen in Nederland mag zijn eigen advocaat kiezen, dus ook kinderen mogen dat. Advocaten zijn er in vele soorten, maten en prijzen. Het uurtarief van een advocaat zegt echter niet altijd iets over de kwaliteit van zijn werk. Zoekt u een advocaat voor uw kind, dan doet u er verstandig aan op de website van de betreffende advocaat te kijken, of deze advocaat gespecialiseerd is in het Jeugd(straf)recht. De advocaten in onze Ledenlijst zijn dat allemaal. Zij behandelen regelmatig jeugdzaken, zij kennen de verschillende instellingen en behandelingsmogelijkheden, zij kennen de procedures en zij zijn verplicht zich ieder jaar te laten bijscholen.

In geval de jongere in aanraking komt met politie en justitie kan de advocaat worden toegevoegd aan de jongere. Dit wordt ook wel 'pro deo' genoemd. De advocaat werkt dan niet voor niets, maar hij krijgt een vergoeding van de overheid. In de volgende gevallen zal een advocaat worden toegevoegd (art. 489 Sv):

- wanneer de officier van justitie een taakstraf of een strafbeschikking op wil leggen van 20 uren of meer;

- wanneer de officier van justitie een strafbeschikking op wil leggen van 115,00 euro of meer;

-wanneer de officier van justitie de jongere op andere wijze vervolgt voor een strafbaar feit (anders dan waar de kantonrechter kennis van kan nemen). Voor bijvoorbeeld overtreding van de APV, het niet tonen van een legitimatiebewijs, rijden zonder rijbewijs of baldadigheid wordt dus niet automatisch een toevoeging verstrekt.

Het is de advocaat verboden om naast een toevoeging aan u een aanvullende vergoeding te vragen. In sommige gevallen zal u een 'eigen bijdrage' moeten betalen. U ontvangt hiervan bericht van de Raad voor de Rechtsbijstand.

In geval uw kind bijstand van een advocaat wenst in een andere dan in een strafrechtelijke procedure, neemt u dan contact op met een advocaat. Hij kan u vertellen of uw kind als 'belanghebbende' in de betreffende zaak kan worden aangemerkt en ook of hij in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging.

Voor verdere informatie over een toevoeging kunt u terecht op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Bekijk de lijst van Jeugdrecht Advocaten Amsterdam